గర్భం ప్రయోజనంగర్భం ప్రయోజనం ఉంటే, మీరు గర్భవతి మరియు మీ పని కాలేదు వ్యూహంతో ఒక గాయం ప్రమాదం మీ పుట్టబోయే బిడ్డ.

కనీసం నాలుగు వారాల వరకు ఉంటుంది పేరుతో గర్భం ప్రయోజనం.

కేటాయించిన వివిధ పనులు లేదా ఇతర ఏర్పాట్లు చేయలేము